Friday, October 23, 2009

شبانه 1


مگذار برای پناه یافتن از خطرها دعا کنم ، بلکه بی هراس با آن ها رو در رو شوم

مگذار برای تسکین دردم التماس کنم ، بلکه قلبی برای فاتح شدن بر آن بخواهم

مگذار با هراس و اضطراب برای نجاتم تمنا کنم ، بلکه برای شکیبایی در رسیدن به آزادی امیدوار باشم

آرزوی مرا برآورده ساز که زبون نباشم ، تنها احساس رحمت تو برایم پیروزی است


رابیند رانات تاگور

No comments: