Friday, October 23, 2009

شبانه . 2خواب كودكى


در خواب هاى كودكى ام

هر شب طنين سوت قطارى

از ايستگاه مى گذرد

دنباله قطار

انگار هيچ گاه به پايان نمى رسد

انگار بيش از هزار پنجره دارد

و در تمام پنجره هايش

تنها تويى كه دست تكان مى دهى

آنگاه در چارچوب پنجره ها

شب شعله مى كشد

با دود گيسوان تو در باد

در امتداد راه مه آلود

در دود


قيصر امين پور

No comments: